Budownictwo drogowe

Projektowanie w zakresie drogownictwa
i inżynierii ruchu

Oferta

  Zakres świadczonych usług:
 1. Projekt branży drogowej – kompleksowe projekty branży inżynieryjnej drogowej – projekty budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych i wewnętrznych, skrzyżowań, placów manewrowych, parkingów, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, ścieżek rowerowych i chodników. W ramach prac uzyskujemy mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych, sporządzamy inwentaryzację stanu istniejącego, oraz przygotowujemy kompletną dokumentację projektową posiadającą wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz zatwierdzenia wraz z wnioskiem zgłoszenia wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu. W przypadku kompleksowego projektowania współpracujemy z doświadczonymi projektantami wielu branż.
 2. Projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu – wykonywany na drogach nowych oraz istniejących. W ramach prac uzyskujemy mapy zasadnicze, sporządzamy inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, oraz przygotowujemy kompletną dokumentację projektową posiadającą wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz zatwierdzenia wraz z wnioskiem zgłoszenia wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu.
 3. Projekt czasowej (zastępczej) organizacji ruchu – umożliwiający prowadzenie wszelkich prac w sąsiedztwie i na pasie drogowym. Przygotowujemy kompletną dokumentację projektową posiadającą wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz zatwierdzenia wraz z wnioskiem o czasowe zajęcie pasa drogowego i zgłoszeniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. W zależności od wymagań kontraktu wprowadzamy etapowość prowadzenia robót, projektujemy oznakowanie wyjazdów z budowy, projektujemy objazdy odcinków czasowo zamkniętych dla ruchu.
 4. Inwentaryzacja dendrologiczna – sporządzamy ogólne lub szczegółowe wykazy drzew dla potrzeb projektowych w budownictwie. Inwentaryzacje obejmują wizję lokalną, pomiary drzewostanów, sporządzenie dokumentacji oraz naniesienie pomierzonych jednostek na mapy geodezyjne (również w formie cyfrowej – Au.to.CAD).
  Przykładowe prace wymagające stałej organizacji ruchu:
 1. Budowa nowej drogi publicznej lub prywatnej,
 2. Remont lub przebudowa istniejącej drogi,
 3. Budowa dróg wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych,
 4. Budowa dróg wewnętrznych na terenie zakładów produkcyjnych, fabryk, magazynów itp.,
 5. Budowa przejść dla pieszych,
 6. Budowa parkingów i garaży.
  Przykładowe prace wymagające tymczasowej organizacji ruchu:
 1. Remont lub przebudowa istniejącej drogi,
 2. Budowa zjazdu indywidualnego lub publicznego na posesję,
 3. Budowa sieci w pasie drogowym,
 4. Budowa oświetlenia drogowego,
 5. Budowa ogrodzenia,
 6. Remont elewacji budynków w sąsiedztwie pasa drogowego.
Naszą ofertę kierujemy do jednostek administracji publicznej, firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz indywidualnych klientów.
traffic
traffic